Wczytuję dane...
Reklamacje

Dział Reklamacji 

Hurtownia Elektryczna ELNAR Mariusz Bartosiak

ul. Podgórze 43
22-100 Chełm
e-mail sklepelnar@elnar-chelm.pl
Godziny pracy działu reklamacji: pn-pt 8.00-15.00

Reklamacja produktu

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Klient posiadający jednoosobową działalność gospodarczą kupujący towar na potrzeby własne, niezwiązane z dalsza odsprzedażą. Niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje"

Reklamacje z tytułu gwarancji

1. Dla klientów, którzy dokonali rejestracji i posiadają własne konto w sklepie www.sklepelnar.pl

Reklamacje zakupionych towarów ze względu na ich wady fabryczne należy zgłaszać w bezpośrednio w Autoryzowanym Serwisie Producenta / Gwaranta  lub za pośrednictwem naszego sklepu przesyłając wiadomość logując się w sklepie na swoje konto

Po zalogowaniu do sklepu w zakładce "moje konto"

wybieramy "moje zamówienia" następnie w odpowiednim zamówieniu wybieramy towar, który chcemy reklamować, klikamy na napis (reklamacja), gdzie zostaniemy przekierowani bezpośrednio do formularza reklamacje

W polu "opis usterki" opisujemy problem i klikamy zakładkę "zapisz dane"  Twoja reklamacja zostanie zarejestrowana w sklepie i rozpatrzona w jak najszybszym możliwym terminie.

Wiadomości na temat przebiegu reklamacji znajdziemy w "moje konto" po wybraniu zakładki "reklamacje"

2. Dla klientów, którzy dokonali zakupów bez rejestracji w sklepie www.sklepelnar.pl

Reklamacje zakupionych towarów ze względu na ich wady fabryczne należy zgłaszać w bezpośrednio w Autoryzowanym Serwisie Producenta / Gwaranta  lub za pośrednictwem naszego sklepu przesyłając wiadomość mailową na adres sklepelnar@elnar-chelm.pl

W mailu prosimy o dołączenie:

  • numeru zamówienia lub dowodu dostawy

  • numeru katalogowego reklamowanego towaru

  • dokładnego opisu wad lub uszkodzeń

  • zdjęć potwierdzających rodzaj uszkodzenia

  • skan protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez kuriera (w przypadku uszkodzeń w transporcie)

UWAGA: Zalecamy sprawdzenie czy przesyłka nie jest uszkodzona w obecności kuriera i ewentualne spisanie protokołu reklamacyjnego. Umożliwi to pozytywne rozpatrzenie ewentualnych reklamacji na uszkodzenia powstałe podczas transportu.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

  1. pisemnie na adres: Hurtownia Elektryczna ELNAR Mariusz Bartosiak  ul. Podgórze 43, 22-100 Chełm;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklepelnar@elnar-chelm.pl

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają
formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Elnar s.c. Mariusz Bartosiak i Krzysztof Garbacz ul. Podgórze 43, 22-100 Chełm. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
(1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
(2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz
(3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).