Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY – ZWROT TOWARU LUB BĘBNÓW  

Dotyczy umów sprzedaży zawartych od dnia 01.01.2021 r. 

STRONA DLA KONSUMENTÓW ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW QUASI – KONSUMENTÓW   INFORMACJE OGÓLNE

 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
- pisemnie na adres: ul. Podgórze 43, 22-100 Chełm;
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklepelnar@elnar-chelm.pl;

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:


- dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży)
– od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

(1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo
(2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Rejowiecka 66, 22-100 Chełm. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
- Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych
przez niego dodatkowych kosztów.
- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
- W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia
od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW QUASI

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem odrębnych zasad obowiązujących w przypadku zwrotu bębnów, określonych w ust. 12-18.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, z zastrzeżeniem odrębnych zasad obowiązujących w przypadku zwrotu bębnów,

       określonych w ust. 12-18.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Elnar s.c. na adres: Elnar s.c. Mariusz Bartosiak i Krzysztof Garbacz Ul. Rejowiecka 66 22-100 Chełm lub na adres sklepelnar@elnar-chelm.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Jeżeli Klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „zwroty”, Sprzedawca prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 2. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór formularza) jednak nie jest to obowiązkowe. Jeśli Klient zamierza odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w charakterze Przedsiębiorcy quasi – Konsumenta, nie korzystając ze wzoru ww. formularza odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o tym, że odstępuje od umowy sprzedaży jako Przedsiębiorca quasi – Konsument w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, np. pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „zwroty”.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. W przypadku, gdy Sprzedawca nie zaproponował Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

       specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

SZCZEGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ZWROTU OPAKOWAŃ (BĘBNÓW).

 

 1. Klienci mają prawo zwrócić Sprzedawcy bębny, pod warunkiem, że zwrot nastąpi w przypadku:
  • Konsumenta - w terminie do 120 dni,
  • Przedsiębiorcy quasi – Konsumenta - w terminie do 180 dni

od dnia wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT dokumentującej sprzedaż danego bębna. 

 1. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 12. decyduje data nadania przesyłki ze zwracanym bębnem lub data przesłania wniosku o zwrot - w przypadku zgłoszenia chęci zwrotu bębna za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „zwroty” a w pozostałych przypadkach – data zwrotu bębna Sprzedawcy w Magazynie Elnar s.c. Mariusz Bartosiak i Krzysztof Garbacz Ul. Rejowiecka 66 22-100 Chełm Zwrot odbywa się na koszt Konsumenta oraz Przedsiębiorcy quasi – Konsumenta.
 2. Sprzedawca wystawia fakturę korygującą, pomniejszającą fakturę sprzedaży towaru o 100 % ceny sprzedaży zwracanego bębna.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje:
  • bębnów zwracanych po upływie:
   1. 120 dni w przypadku Konsumentów,
   2. 180 dni w przypadku Przedsiębiorców quasi – Konsumentów

od dnia wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż danego bębna (decyduje data nadania przesyłki – w przypadku wysłania bębna pocztą lub za pośrednictwem kuriera, data przesłania wniosku o zwrot - w przypadku zgłoszenia chęci zwrotu bębna za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „zwroty”, a w pozostałych przypadkach – data zwrotu bębna Sprzedawcy w Magazynie Elnar s.c. Mariusz Bartosiak i Krzysztof Garbacz Ul. Rejowiecka 66 22-100 Chełm

bębnów nie zakupionych od Elnar s.c. bębnów (szpul) jednorazowych. 

 1. Bębny należy odsyłać na adres: Elnar s.c. Mariusz Bartosiak i Krzysztof Garbacz Ul. Podgórze 43 22-100 Chełm W celu ułatwienia i przyspieszenia procedury rozliczenia zwrotu bębna, Sprzedawca sugeruje, aby Klient każdorazowo przytwierdził do zwracanego bębna kopertę z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży bębna.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.